Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony danych osobowych i korzystania z plików cookie w świetle Rozporządzenia UE 2016/679 (“GDPR”).

Szanowny Kliencie,
informujemy, że “HNH Hospitality S.p.A.”, Trinity Palace – Via Saragat, 1 – 30174 Mestre (VE), NIP 03978470270; miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: “Almar Jesolo Resort & Spa”, Via Dante Alighieri, 106 – 30016 Lido di Jesolo – Venezia, NIP 03978470270 (zwany dalej Spółką) jest Administratorem Pani/Pańskich danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana w momencie rejestracji na stronie internetowej, lub pozyskanych w inny sposób dla celów świadczenia usług, z których może Pani/Pan korzystać. Pytania i wiadomości do Administratora danych można przesyłać na adres mailowy info@almarjesolo.com. Dostęp do strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Aby móc korzystać z usługi online “kontakty” lub w celu uzyskania dostępu do innych dodatkowych usług, należy wprowadzić dane osobowe w odpowiednie pola na stronie internetowej. Wprowadzone dane będą przetwarzane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa dostosowanych do aktualnych standardów technologicznych i zgodnie z nakazami przewidzianymi przez Rozporządzenie (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (“GDPR”). Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o zasady uczciwości, praworządności i przejrzystości oraz w poszanowaniu poufności oraz Pani/Pana praw. Omawiane zasady odnoszą się wyłącznie do niniejszej strony internetowej i nie dotyczą innych stron internetowych, do których użytkownik mógłby uzyskać dostęp poprzez linki przekierowujące umieszczone na naszej stronie. Żadne dane, które pojawiły się przy korzystaniu z naszego serwisu internetowego, nie są udostępniane lub rozpowszechniane.

W związku z tym, zgodnie z art. 13 GDPR, udzielamy Pani/Panu następujących informacji:

PRZEDMIOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Spółka gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane osobowe (np. imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu itd.) w celach niezbędnych do świadczenia wybranych przez Panią/Pana usług i oferowanych przez niniejszą stronę, także w zakresie udostępniania danych spółkom trzecim, o których mowa w art. 5 niniejszego pisma (wyznaczonym przez Spółkę jako odpowiedzialne za dane osobowe), w celu obsługi technicznej i administracyjnej usług. Państwa dane będą mogły być przetwarzane w celach wewnętrznych uzupełniania rejestrów osobowych, prowadzenia księgowości, fakturowania, zarządzania wierzytelnościami w zakresie wszelkich nakazów przewidzianych przez obowiązujące regulaminy, w celach statystycznych, komunikacyjnych oraz w celu realizacji dodatkowych usług zamówionych przez Panią/Pana. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zależności od przypadku, może być Pani/Pana zgoda, realizacja umowy, której Pani/Pan jest stroną lub realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako na Administratorze danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych może ponadto nastąpić: (a) w celu przesłania informacji i ofert handlowych dotyczących usług analogicznych do tych, których zakupu dokonała Pani/dokonał Pan przy okazji korzystania z naszej strony internetowej, o ile nie wniosła Pani/nie wniósł Pan sprzeciwu wobec wykorzystania Pani/Pana danych, wysyłając e-mail na adres info@almarjesolo.com, w którym nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych, (b) w celu przesłania informacji i ofert handlowych, materiałów reklamowych i informacyjnych; przedstawiania ofert handlowych, także interaktywnie, prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub lokowania produktów i usług, także osób trzecich.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane zarówno ręcznie, jak i z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności informacji.

DOSTĘP DO DANYCH
Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane wewnątrz naszej Spółki przez wszystkie osoby do tego upoważnione przez Administratora danych i przeszkolone w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

DANE I ICH UDOSTĘPNIANIE
Dane będą mogły być udostępniane osobom trzecim, wyłącznie przez wzgląd na wymagania techniczne i operacyjne ściśle związane z wyżej wymienionymi celami, a zwłaszcza będą mogły być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: a) instytucjom, przedstawicielom wolnych zawodów, spółkom i innym wyznaczonym przez nas strukturom odpowiedzialnym za wypełnienie zobowiązań administracyjnych, księgowych, handlowych i zarządczych związanych ze zwykłym prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, także dla celów windykacyjnych; b) władzom publicznym i administracji dla celów związanych z realizacją obowiązków prawnych; c) bankom, insytucjom finansowym i innym podmiotom, dla których transfer danych jest niezbędny w celach prowadzenia działalności naszej Spółki, w szczególności w związku z rozwiązaniem z naszej strony wynikających z umowy zobowiązań w stosunku do Pani/Pana.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej, a będących do dyspozycji Spółki. Spółka nie prowadzi transferu danych osobowych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania Pani/Pana umowy ze Spółką. W dalszej kolejności, w momencie ustania umowy, Spółka będzie przechowywała dane osobowe niezbędne do wykonania umowy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązków prawnych, także fiskalnych. Następnie dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres nieprzekraczający terminu ustawowego, by móc ewentualnie domagać się lub bronić praw na drodze sądowej.

DOBROWOLNOŚĆ / OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH
Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy założeniu, że odmowa rozpowszechniania danych lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 1 niniejszego pisma, pociągnie za sobą uniemożliwienie realizacji umowy z naszej strony, dostarczenia ewentualnych usług i realizacji obowiązków prawnych. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym mowa w art. 2 niniejszego pisma, przetwarzanie danych będzie ograniczone do całkowitej realizacji zobowiązań wynikających z dostarczenia zamówionych przez Panią/Pana usług, jak również z realizacji zobowiązań wynikających z ustaw, rozporządzeń i przepisów unijnych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest “HNH Hospitality S.p.A.”, Trinity Palace – Via Saragat, 1 – 30174 Mestre (VE), NIP 03978470270; miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: “Almar Jesolo Resort & Spa”, Via Dante Alighieri, 106 – 30016 Lido di Jesolo – Venezia, NIP 03978470270. Lista ewentualnych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobwych jest dostępna w biurze Administratora i może zostać udostępniona na prośbę przesłaną drogą mailową na adres info@almarjesolo.com.

PRAWA STRONY ZAINTERESOWANEJ
W każdej chwili może Pani/Pan domagać się swoich praw w stosunku do Administratora danych, w świetle art. 15-22 GDPR, które dla Pani/Pana wygody streszczamy poniżej. W szczególności ma Pani/Pan prawo do: – zaprzestania przetwarzania danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe byłyby przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, także w związku z usługami identycznymi jak te zakupione w naszej Spółce (w związku z prawem sprzeciwu); – otrzymywania informacji związanych z celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, okresem przetwarzania danych oraz podmiotami, którym zostały udostępnione dane (w związku z prawem dostępu); – korekty i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Pani/Pana (w związku z prawem do korekty); – anulowania Pani/ Pana danych osobowych w następujących przypadkach: (a) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (b) gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli nie były one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody; (c) sprzeciwiła się Pani/sprzeciwił się Pan przetwarzaniu danych osobowych w przypadku, gdyby były one przetwarzane dla naszych słusznych interesów; lub (d) gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. Jednakże zaznaczamy, że przechowywanie danych osobowych przez Spółkę jest legalne, o ile jest to konieczne w celu realizacji zobowiązań prawnych lub ustalenia, wykonania lub obrony praw na drodze sądowej (w związku z prawem do usunęcia danych); – przechowywania danych osobowych bez innego ich wykorzystania w następujących przypadkach: (a) gdy zakwestionuje Pani/Pan poprawność danych osobowych w terminie pozwalającym nam na sprawdzenie poprawności tych danych; (b) gdy przetwarzanie danych osobowych jest nielegalne, ale Pani/Pan wyrazi sprzeciw co do usunięcia przez nas danych osobowych; (c) gdy dane osobowe okażą się dla Pani/Pana niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony praw na drodze sądowej; (d) gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i oczekuje Pani/Pan weryfikacji ewentualnej przewagi naszych uzasadnionych motywów przetwarzania danych nad motywami strony zainteresowanej (w związku z prawem ograniczenia); – otrzymania przetwarzanych danych osobowych w powszechnie dostępnym formacie, pozwalającym na ich odczytanie przez urządzenie elektroniczne i interoperacyjne, o ile zostały one przetworzone zgodnie z umową lub na podstawie Pani/Pana zgody (w związku z prawem przenoszenia danych). Ponadto przypominamy Pani/Panu, że ma Pani/Pan prawo zwrócnia się do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych (Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma RM), aby domagać się swoich praw w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Polityka plików cookie

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które strony odwiedzane przez użytkownika przesyłają do wyszukiwarki jego urządzenia końcowego, gdzie są zapisywane, by potem zostały ponownie przesłane na te same strony przy kolejnej wizycie tego samego użytkownika. Podczas przeglądania strony użytkownik może otrzymywać na swoim urządzeniu końcowym także pliki cookie, które przesyłane są przez inne strony lub serwery (w związku z “osobami trzecimi”), na których moga się znajdować niektóre elementy (jak np. obrazy, mapy, dźwięki, określone linki do stron o innych domenach), które znajdują się również na stronie odwiedzanej przez użytkownika.

Strona wykorzystuje pliki cookie do następujących celów:

• techniczne pliki cookie: są to pliki wykorzystywane w celu “dokonania transmisji komunikacji w obrębie jednej sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dostawcy usługi spółki informatycznej na wyraźną prośbę subskrybenta lub użytkownika dotyczącą dostarczenia takiej usługi” (por. art. 122, ust. 1 Kodeksu). Nie są one wykorzystywane do dalszych celów i są zwykle instalowane bezpośrednio przez właściciela lub administratora strony internetowej. Można je podzielić na pliki cookie przeglądania i sesyjne, które zapewniają zwyczajne przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej (umożliwiając np. dokonanie zakupu lub autoryzację w przypadku, gdy chce się uzyskać dostęp do obszarów zastrzeżonych); pliki cookie analytics, podobne do technicznych plików cookie, w przypadkach, gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez administratora strony w celu gromadzenia w formie zagregowanej informacji dotyczących liczby użytkowników oraz sposobu, w jaki korzystają oni ze strony internetowej; funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają użytkownikowi przeglądanie stron w oparciu o serię wybranych kryteriów (np. języka, produktów wybranych w celu zakupienia), aby polepszyć jakość usług oferowanych na stronie. Do instalacji takich plików cookie nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkowników.

• Pliki cookie profilowania: są ukierunkowane na tworzenie profilów użytkowników i wykorzystywane są w celu przesyłania wiadomości reklamowych odpowiadających preferencjom wyrażonym przez użytkownika podczas przeglądania stron lub wykorzystywane są w celu stworzenia własnego anonimowego profilu przeglądania, który pozwala na targetowanie behawioralne lub reklamę ukierunkowaną, pokazywanie treści lub proponowanie inicjatyw handlowych nieukierunkowanych na podstawie sekcji naszych stron, które okazały się mniej istotne dla Pani/Pana i Pani/Pana zainteresowań. Również i te pliki cookie są zarządzane przez naszą spółkę.

• Pliki cookie osób trzecich: te pliki cookie pozwalają na stworzenie anonimowych profilów użytkowników na podstawie ich wcześniejszego odwiedzania tej i innych stron. W ten sposób możliwe jest dostarczenie reklamy ukierunkowanej na Pani/Pana zainteresowania zamiast reklamy ogólnej. Te pliki cookie nie są administrowane przez naszą spółkę i są nazywane plikami cookie osób trzecich. Możecie zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich, klikając na poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/it/ lub połączenia cookies wtyczki serwisach społecznościowych: strona wykorzystuje wtyczkę “AddThis”. Pozwala Ci to na udostępnianie zawartości strony na określonych serwisach społecznościowych. Ponadto dzięki tym wtyczkom korzystanie z naszej strony jest prostsze. Zgromadzone dane (np. godzina korzystania ze strony lub język wyszukiwania) są przesyłane do Add This LLC w Stanach Zjednoczonych i tam są przetwarzane. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przez Add This LLC są dostępne na stronie www.addthis.com/privacy. Wykorzystywanie danych zebranych przez Addthis za pośrednictwem wtyczki jest określone wyłącznie przez Addthis. HNH Hospitality S.p.A. nie ma dostępu do takich plików cookie, podobnie jak Addthis nie ma dostępu do plików cookie HNH Hospitality S.p.A..

Opcje dotyczące wykorzystywania plików cookie

Przy pierwszym Pani/Pana wejściu na stronę pojawił się baner na Pani/Pana ekranie. Jeśli kliknęła Pani/kliknął Pan na znak “X” znajdujący się na tym banerze i zaczęła Pani/zaczął Pan przeglądać stronę, automatycznie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie plików cookie przez Almar Jesolo Resort & Spa. Może Pani/Pan ustawić na swoim komputerze każdorazowe powiadomienie w momencie przesłania pliku cookie lub możesz wybrać opcję dezaktywacji wszystkich plików cookie. Może Pani/Pan tego dokonać poprzez ustawienia swojej wyszukiwarki. Ponieważ wyszukiwarki nieco różnią się od siebie pod względem funkcji, należy sprawdzić w menu “pomoc” Pani/Pana wyszukiwarki, w jaki sposób poprawnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Klikając na poniższe linki, można lepiej zrozumieć, w jaki sposób ustawić swoją wyszukiwarkę:

Jeśli dezaktywuje Pani/Pan pliki cookie, nie będzie Pani/Pan mieć dostępu do wielu elementów, które czynią tę stronę bardziej wydajną. Może więc Pani/Pan modyfikować ustawienia wyszukiwarki tak, aby pliki cookie były usuwane lub nie były zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym bez Pani/Pana wyraźnej zgody.

×