Adatvédelmi Tájékoztató

Tájékoztató a személyes adatok védelméről és a sütik használatáról a(z EU) 2016/679. sz. Szabályzatának („GDPR”) értelmében.

Tisztelt Ügyfelünk,

az Ön által a honlapra való regisztráláskor vagy az Ön által igénybevehető szolgáltatások igénybevétele alkalmával közölt adatok kezelőjének az alapító okiratba foglalt székhelye „HNH Hospitality S.p.A.”, Trinity Palace – Via Saragat, 1 – 30174 Mestre (VE), adószám: 03978470270; üzleti tevékenységének fő helye: „Almar Jesolo Resort & Spa”, Via Dante Alighieri, 106 – 30016 Lido di Jesolo – Venezia, adószám: 03978470270 (az adatkezelő a továbbiakban: a „Társaság”). 
Az adatkezelőnek az alábbi e-mail címre küldhet kéréseket vagy közleményeket: info@almarjesolo.com
A honlapra való belépéshez nem szükséges, hogy megadja személyes adatait.
A Kapcsolatok” on-line szolgáltatás esetleges használatához és egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez meg kell adnia saját személyes adatait, kitöltve az erre szolgáló mezőket.
A megadott adatokat megfelelő biztonsági intézkedések mellett és a(z EU) 2016/679. sz., a személyes adatok védelmére vonatkozó Szabályzatában („GDPR”)foglalt kötelezettségeknek megfelelően fogják kezelni. A hivatkozott jogszabály értelmében a fenti adatkezelést a korrektség, a törvényesség és az átláthatóság jegyében kell végezni, tiszteletben tartva a titoktartást és az Ön jogait. Az alábbi tájékoztató csak erre a honlapra vonatkozik és nem vonatkozik azokra a honlapokra, melyekre a felhasználót a mi honlapunkon található linkek irányították át. Semmilyen, a web szolgáltatásból származó adatot nem fogunk közölni vagy terjeszteni.

A GDPR 13. cikkelyében foglaltaknak megfelelően tehát az alábbiakról tájékoztatjuk:

AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA
A Társaság azért gyűjti be és kezeli az Ön személyes adatait (pl. név, vezetéknév, e-mail, telefonszám, stb.) mert szükségesek az Ön által kért és ezen honlap által biztosított szolgáltatásokhoz, akár úgy is, hogy azokat más társaságokkal közöljük, lásd jelen Tájékoztató 5. cikkelyét (ezeket Társaságunk az adatkezelésért teszi felelőssé), a szolgáltatások gyakorlati és adminisztratív kezelése érdekében. Az Ön adatait felhasználhatjuk belső célokra, úgymint személyes adatok jegyzékének kitöltése, könyvelés, számlázás, hitelezők kezelése, valamennyi érvényben lévő jogszabály betartásával, statisztikai célok, komunikáció, és az Ön által kifejezetten kért kiegészítő szolgáltatások.
Az adatkezelés jogi alapjaként szolgálhat adott esetben az Ön beleegyezése, egy szerződés végrehajtása, melynek Ön is részese vagy olyan jogszabályi kötelezettségek betartása, melyek a Társaságra, mint az adatok kezelőjére vonatkoznak.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Ön adatainak kezelésére sor kerülhet továbbá: 
(a) olyan kereskedelmi információk és ajánlatok továbbítása céljából, melyekhez hasonlókat Ön az oldalunkra belépve megvásárolt, és kifejezett egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban, kivéve, ha Ön kifejezetten ellenzi az effajta adatkezelést, és egy e-mailt küldve az info@almarjesolo.com e-mail címre ezt értésünkre is adja, 
(b) kereskedelmi információk és ajánlatok, reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából, akár interaktív kereskedelmi közlések céljából, közvetlen kereskedelmi tevékenység, vagy akár harmadik fél termékének vagy szolgáltatásának eladása céljából.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
Az adatok kezelése mind kézi, mind elektronikus eszközök használatával megvalósulhat, betartva az összes szükséges óvintézkedést az információk biztonsága és bizalmas jellegének megtartása érdekében.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
AZ Ön adatait Társaságunknál azok kezelhetik, akik erre írásos meghatalmazást kaptak az Adatkezelőtől és megfelelő képzésben részesültek az adavédelemre vonatkozó törvényi előírásokkal kapcsolatban.

AZ ADATOK ÉS KÖZLÉSÜK
Az adatokat harmadik féllel kizárólag technikai és üzemeltetési okokból lehet közölni, amennyiben ezek a fent ismertetett célokkal összefüggnek, különösen akkor, ha az alábbiakról van szó: 
a) olyan szervek, szakemberek, társaságok vagy egyéb intézmények, melyek a mi rendes gazdálkodási tevékenységünkhöz kapcsolódó adminisztratív, könyvelői, kereskedelmi és irányító kötelezettségeik teljesítéséhez végeznek a mi megbízásunkból adatkezelést, akkor is, ha kintlevőségek behajtásáról van szó; 
b) hatóságok és közintézmények tesznek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek; 
c) Bankok, pénzintézetek, egyéb intézmények, melyeknek az adatok továbbítására a mi társaságunk tevékenységének folytatásához van szükség, különösen, amikor a mi részünkről az Önnel szemben vállalt szerződésbeli kötelezettségekről van szó.

AZ ADATOK TÁROLÁSA
Az Ön személyes adatait a társaságunk rendelkezésére bocsátott, az Európai Unió területén található szervereken tárolják. Társaságunk nem telepít át személyes adatokat az Európai Unió területén kívül található országokba.

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
Személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szerződéses kapcsolatban van Társaságunkkal. A szerződéses kapcsolat megszűnését követően Társaságunk azokat a személyes adatokat őrzi meg, amelyek a szerződés teljesítéséhez a jogi természetű és a pénzügyi jellegű kötelezettségek betartása révén szükségesek. Ezt követően a szerződés végrehajtásához kapcsolódó személyes adatokat annyi ideig őrizzük meg, ami nem haladja meg a törvényben előírtakat, hogy amennyiben szükséges, a törvény előtt érvényesítsük vagy védjük meg érdekeinket.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTES/KÖTELEZŐ JELLEGE
Az Ön személyes adatainak közlése önkéntes jellegű, kivéve, ha az adatok közlésének vagy az 1. pontban ismertetett kezeléséhez való hozzájárulás megtagadása számunkra lehetetlenné teszi a szerződés megkötését, az esetlegesen kért szolgáltatások és a törvényi kötelezettségek teljesítését. A jelen tájékoztató 2. pontjában foglalt adatok kezelésének megtagadása esetén az adatkezelés az ön által kért szolgáltatások telejesítéséből következő kötelezettségek maradéktalan teljesítésére korlátozódik, illetve a közösségi törvényekben, szabályzatokban és előírásokban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

AZ ADATOK KEZELŐJE
Az adatok kezelőjének az alapító okiratba foglalt székhelye „HNH Hospitality S.p.A.”, Trinity Palace – Via Saragat, 1 – 30174 Mestre (VE), adószám: 03978470270; üzleti tevékenységének fő helye: „Almar Jesolo Resort & Spa”, Via Dante Alighieri, 106 – 30016 Lido di Jesolo – Venezia, adószám: 03978470270. A személyes adatok kezelőinek esetleges listájához a Társaság irodáiban lehet hozzáférni és kikérhető az info@almarjesolo.com e-mail címen.

AZ ÉRDEKELT SZEMÉLY JOGAI
Ön az adatkezelővel szemben bármikor érvényesítheti jogait a GDPR 15-22. cikkelyei értelmében, melyeket az Ön kényelme érdekében az alábbiakban összefoglalunk. Nevezetesen Önnek jogában áll: 
megszüntetni az adatkezelést azokban az esetekben, amikor az ön adatait direkt marketing célokra használták fel, még akkor is, ha a Társaságunktól már megvásárolt szogáltatásokkal azonos jellegű szolgáltatásokról van szó (ún. kifogási jogosultság); 
információt kapni azzal kapcsolatban, hogy személyes adatait miért használták fel, mennyi ideig, és kivel közölték azokat (ú.n. hozzáférés joga);
elérni pontatlan vagy helytelen személyes adatainak törlését vagy helyesbítését (ún. törlés joga);
töröltetni az Önre vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben 
(a) az adatokra nincs többé szükség abból a célból, amiért gyűjtötték azokat; 
(b) Ön visszavonta a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, bár azokat az Ön beleegyezése alapján használták fel; 
(c) Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, amikor azokat mi jogos érdekünkből fakadóan használtuk fel; vagy 
(d) személyes adatainak kezelése nem egyezik meg a jogszabályban előírtakkal. 
Mindazonáltal tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatainak Társaságunk általi megőrzése jogszerű akkor, ha erre azért van szükség, hogy Társaságunk valamely törvényi kötelezettségének eleget tehessen, vagy valamely jogosultságát bíróság előtt bizonyíthassa, gyakorolhassa vagy megvédhesse (ún. törlés joga);
elérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat csupán őrizzék, azokat másképp ne használják fel az alábbi esetekben: 
(a) amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időszakra, ami ahhoz szükséges, hogy ellenőrizzük az adott adatok pontosságát; 
(b) az adatkezelés jogellenes, de Ön így is ellenzi, hogy mi a személyes adatokat töröljük; 
(c) a személyes adatokra Önnek van szüksége jogai bíróság előtti bizonyításához, gyakorlásához vagy védelméhez; 
(d) Ön megtiltotta adatainak felhasználását és annak felülvizsgálatára vár, hogy a mi jogszerű indokaink az adatkezelésre elébe helyezhetők-e az érdekelt indokainak (ún. korlátozás joga);
megkapni egy általánosan használt, automata és interoperábilis eszközzel olvasható formátumban az Önre vonatkozó azon személyes adatokat, amelyeket automata eszközökkel kezelnek, ha ezeket szerződés alapján vagy az Ön egyetértése mellett használják fel (ún. hordozhatóság joga).
Továbbá emlékeztetjük rá, hogy jogában áll az adatvédelmi biztoshoz fordulni személyes adatainak védelme érdekében (Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma RM), hogy érvényesítse jogait a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban.

A FELHASZNÁLT ADATOK TÍPUSA

Sütihasználati elvek

A sütik egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok, melyeket a felhasználó által felkeresett oldalak az ő saját termináljának böngészőjére továbbítanak, ahol ezeket rögzítik, hogy a felhasználó legközelebbi látogatásakor ugyanazon oldalnak ismét továbbítsák. Amikor a felhasználó egy honlapot felkeres, a termináljára érkezhetnek olyan sütik is, amelyek más szerverekről vagy honlapokról érkeznek (ún. harmadik féltől”), amelyek néhány olyan elemet tartalmazhatnak (például fényképeket, térképeket, hangokat, más domíniumok oldalainak linkjeit), amelyek az általa látogatott oldalon is megtalálhatók.

A honlap az alábbi típusú sütiket használja:

• Technikai sütik: Azok, amelyeket csak azért használnak fel, hogy egy tájékoztatót továbbítsanak egy elektronikus komunikációs hálózaton vagy az előfizető vagy a felhasználó kifejezett kérésére az információs társaság által nyújtott szolgáltatáshoz csak a legszükségesebb mennyiségben használják fel őket” (lásd a Kódex 122. cikkely 1. bek.). Ezeket nem használják egyéb célokra és normális esetben közvetlenül a honlap tulajdonosa vagy kezelője telepíti őket. Ide tartoznak a navigációs vagy munkamenet sütik, amelyek biztosítják a honlap normális böngészését és használatát (lehetővé téve például egy vásárlást vagy a bejelentkezést a honlap elkülönített területére); analitikus sütik, amelyeket, ha közvetlenül a honlap kezelője hasznosít összesített formában a felhasználók létszámára és ezek böngészési szokásaira vonatkozóan, a technikai sütikhez hasonlíthatunk; funkcionális sütik, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára egy sor szempont kiválasztását a böngészéshez (pl. nyelv, vásárlásra kiválasztott termékek) annak érdekében, hogy ezáltal javuljon a böngészés szolgáltatásának minősége. Az ilyen típusú sütik telepítéséhez nem szükséges a felhasználók előzetes hozzájárulását kérni.
• Teljesítmény sütik: céljuk a felhasználó profiljának kialakítása, reklámüzenetek küldésére használják őket a felhasználó által a világhálón törénő böngészés alatt mutatott preferenciák alapján, vagy a felhasználó návtelen böngészői profiljának kialakítására használják őket, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználónak a viselkedésére alapozott vagy célzott reklámokat küldjünk, tartalmakat mutassunk, vagy kereskedelmi kezdeményezéseket ismertessünk vele, annak alapján, hogy honlapjainknak mely szekcióit látogatta, ezek közül melyik volt érdeklődésére leginkább számot tartó. Ezeket a sütiket is társaságunk kezeli.
• Harmadik féltől származó sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználók névtelen profiljának kialakítását annak alapján, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtenek az ezen és más honlapokon való böngészés során. Ezáltal lehetséges az ön érdeklődésének megfelelő célzott reklámot küldeni Önnek az általános reklám helyett. Ezeket a sütiket nem a mi társaságunk kezeli és harmadik féltől származó sütiknek nevezik őket. A harmadik fél adatvédelmi szabályzatát az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: http://www.youronlinechoices.com/it/ vagy a közösségi portálokon a beépített modulokra vonatkozó alábbi sütiket találja: a honlap az ﮼AddThis” beépített moduljait használja. Ez lehetővé teszi az Ön számára a honlap bizonyos tartalmainak megosztását a közösségi portálokon. Ezek a beépülő modulok ezenkívül egyszerűbbé teszik az oldal használatát. Az Addthis” használata sütik telepítését vonja maga után. Az összegyűjtött adatokat (mint pl. a böngésző használatának időpontja vagy nyelve) az Add This LLC-nek továbbítják az Egyesült Államokba és ott kezelik őket. Bővebb információkat az Add This LLC részéről az adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a vonatkozó honlapon talál, a www.addthis.com/privacy címen. Az Addthis által beépülő modulok révén gyűjtött adatok felhasználását kizárólag az Addthis szabályozza. A HNH Hospitality S.p.A. nem tud hozzáférni ezekhez a sütikhez, mint ahogy az Addthis nem tud hozzáférni a HNH Hospitality S.p.A. által kezelt sütikhez.

A sütik felhasználásával kapcsolatos lehetőségek.

Amikor először belépett a honlapra, egy szövegdoboz tűnt fel a képernyőjén. Ha a szövegdobozban lévő x-re kattintott vagy folytatta a böngészést a honlapon, automatikusan hozzájárult ahhoz, hogy az Almar Jesolo Resort & Spa sütiket használjon és gyűjtsön be. Beállíthatja, hogy számítógépe minden egyes alkalommal értesítse, amikor egy sütit elküld, vagy választhatja, hogy a sütiket hatástalanítsák. Ezeket a beállításokat a böngésző beállításainál szabályozhatja. Minthogy minden böngésző egymástól enyhén eltérő funkciókkal rendelkezik, ellenőrizze böngészője Segítség” menüpontjában, hogyan tudja helyesen módosítani a sütikre vonatkozó beállításokat.

A következő linkeken segítséget kaphat arra nézve, hogyan állítsa be böngészőjét:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome:http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Ha hatástalanítja a sütiket, nem fog hozzáférni sok olyan jellegzetességéhez az oldalnak, amik hatékonyabbá teszik a használatát. Módosíthatja viszont úgy a böngésző beállítását, hogy az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül ne lehessen törölni vagy a számítógépbe vagy a mobil eszközre elmenteni a sütiket.

×